Årsmöte 2016/2017

Skellefteå XC kallar föreningens medlemmar till årsmöte onsdag den 7 juni 2017.

Vi börjar med årsmötet. Därefter bjuder vi alla deltagare på hamburgare. Vi vill därför gärna att ni anmäler er till info@skellefteaxc.se.

Lokal: SOK-stugan på campingen

Tid: 18.00

Dagordning
1.       Fastställande av röstlängd för mötet.
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.       Fastställande av föredragningslista.
6.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.       Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste, verksamhets-/räkenskapsåret.
8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.       Val av:

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år
b)  ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c)  kassör i styrelsen för en tid av ett år
d)  revisor för en tid av ett år
e)  ledamöter till en valberedning för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

10.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!

/Cecilia Gren
ordförande Skellefteå XC