Årsmöte 2015/2016

Skellefteå XC bjuder in föreningens medlemmar till årsmöte tisdagen den 17 augusti.

Lokal: Value & Friends, konferensrum Debet, Tjärhovsgatan 12 b.
Tid: 19:00 – 20:00

Dagordning
1.       Fastställande av röstlängd för mötet.
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.       Fastställande av föredragningslista.
6.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste, verksamhets-/räkenskapsåret.
8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.       Val av
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)  ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)  kassör i styrelsen för en tid av ett år;
d)  revisor för en tid av ett år; samt
e)  ledamöter till en valberedning för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
10.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!

/Adam Bitén
ordförande Skellefteå XC