Årsmöte

Skellefteå XC bjuder in alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 28 april. Vi bjuder på fika och förhoppningsvis kan vi ha lite trevligt också!

Lokal: Entreprenören, Gymnasievägen 16 (Anderstorp, vid Leos Lekland)
Tid: 19:00 – 20:00

Dagordning
1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.      Fastställande av föredragningslista.
6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.      Fastställande av medlemsavgifter.
10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.     Val av
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)  revisor för en tid av ett år.
e)  ledamöter till en valberedning för en tid av ett år, av
vilka en ska utses till ordförande; samt
f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
13.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inom kort kommer vi också skicka er en enkät som vi önskar att ni besvarar. Enkäten tar inte mer än fem minuter av er tid och kommer att ligga till grund för vårt arbete med Skellefteå XC, säsongen 2015/16.

Varmt välkomna!
/Skellefteå XC